BEHANDELING
Anderen die samenwerken
Grootouders
Als de grootouders het stotteren kind mee opvangen, kunnen ook zij meehelpen in de behandeling.  Soms is die rol minimaal, soms is die rol meer intensief.

Grootouders kunnen:

-ook de therapeut informeren over het spreekgedrag van hun kind
-meehelpen om uitlokkende factoren in de omgeving te beïnvloeden.
-elementen uit de training die in de behandeling wordt geleerd, verder zetten in omgang met hun kleinkind.
-eigen modellen aanwenden in reactie op stottermomenten om zo de ontwikkeling bij het kind de goede richting uit te sturen.
-eigen zorgen over stotteren verminderen.

Wat en hoe ?
Grootouders worden geholpen en opgeleid door middel van:
-folders over stotteren en over hoe te reageren
-individuele gesprekken (al naargelang behoefte en noodzaak)
-observatie van en deelname aan delen van de behandeling van het kleinkind
Soms wordt er op verzoek een informatiebijeenkomst georganiseerd voor grootouders.
Ze krijgen dan een synthese van wat stotteren is, hoe de behandeling verloopt en hoe zij mee kunnen helpen.

Broer(s) en zus(sen)
Als er in het gezin van het kind dat stottert broers of zussen zijn die de leeftijd en geschiktheid
hebben om mee te helpen, kunnen ze ingeschakeld worden in de behandeling.
Ze kunnen al naargelang de noodzaak en de mogelijkheden:
-het model van de therapeut overnemen in omgang met het spreken van hun broer of zus die stottert
-leren om goed te reageren op stottermomenten.
-mee deelnemen aan delen van behandeling (bijv. bij oefeningen op tijdsdruk te verminderen in
gesprekken...)
-begrijpen wat er gebeurt bij stotteren.

Derden
Soms zijn er personen in de leefwereld van een kind dat behandeld wordt, die een belangrijke rol spelen met invloed op het stotteren en/of de ontwikkeling ervan. Het kan gaan om een neef of nicht, om een oom of tante, om een kinderoppas, een trainer van de sportclub...
Ouders geven aan deze mensen informatie over hoe te reageren op het spreken van hun kind, hoe bepaalde stressoren te beperken waar mogelijk... Er zijn folders met informatie bestemd voor deze doelgroep.
Is de invloed van een derde persoon belangrijk voor de behandeling van het stotterend kind, dan
kan deze worden uitgenodigd voor gesprek, observatie, deelname...

School en werk
-De leerkracht ontvangt een geïndividualiseerd verslag en een informatiefolder over stotteren. Deze bevat essentiële kennis en een reeks aanwijzigingen over hoe om te gaan met een leerling die stottert. Dit geldt voor kinderen uit het kleuteronderwijs, lager en middelbaar onderwijs.
-Voor hoger onderwijs kunnen bijzondere maatregelen worden overeengekomen mochten die blijken nodig en nuttig te zijn. Cfr. Sticordi-akkoorden.
-In specifieke gevallen kan contact met de werkgever (bedrijfsarts, bedrijfspsycholoog) nuttig en nodig zijn in verband met het spreken van de werknemer.