PRIVACYBELEID - INFORMATIE OVER DE GEGEVENSVERWERKING VAN PATIËNTEN

Stacks Image 8
De Belgische wet op de privacy van 1992, de wet op de ziekteverzekering en patiëntenrechten en de ethische en deontologische code verplichten de zorgverlener terecht om persoonsgegevens van de patiënt beveiligd te beschermen.

Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we jou die informat
ie.
Welke gegevens verzamelen we?
 • Identificatiegegevens van de patiënt (en in voorkomend geval van de wettelijke vertegenwoordiger)
 • Gegevens gerelateerd aan de logopedische problematiek (bv. diagnostische resultaten, gegevens uit het klinisch interview, de behandeling).
 • In zoverre dit relevant is voor de logopedische behandeling gegevens van gezinssamenstelling, reacties van derden op de logopedische problematiek.
 • Gegevens over opleiding en vorming.
 • Geluids- of beeldopname.
 • Per brief worden we op de hoogte gebracht van de beslissing van de mutualiteit over het al of niet tussenkomen voor de kosten van het logopedisch onderzoek en de behandeling.

Waarom verzamelen we die gegevens?
 • We verzamelen deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen, om de logopedische prestaties te kunnen aanrekenen (volgens de richtlijnen van het RIZIV, de mutualiteit en de fiscus) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen bv. bij niet-betaling.
 • De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en mij als logopedist bestaat, omdat we daar wettelijke toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.
 • Het verzamelen, bewaren en verwerken van de gegevens gebeurt beveiligd om het belang van beider partijen, u als patiënt en mezelf als logopedist, te beschermen.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?
 • De gegevens die we van en over jou of je kind bekomen vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen de gegevens of delen ervan dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:
 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, de leerkracht, het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …);
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit);
 • voor de opvolging en afhandeling van eventuele klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)
 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is).

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
 • We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we je gegevens 30 jaar bewaren.
Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?
 • Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren.
 • Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van jou bewaren. Indien je je patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelende logopedist richten [contactgegevens beschikbaar maken].
 • Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, of geactualiseerd dienen te worden (bv. adres) te rectificeren.
 • De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en vergen dus niet de grond van een toestemming.
 • Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken.
 • De Gegevensbeschermingsautoriteit is bevoegd voor regelgeving en klachten.

Wie is verantwoordelijk voor het bewaren van de gegevens?

 • De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het logopedisch patiëntendossier is je behandelende logopedist, die alle gegevens in het dossier noteert. De contactgegevens zijn dezelfde als die van de logopedische praktijk:


Dr. Ronny Boey Msc Bsc logopedie
Turnhoutsebaan 402E
2110 Wijnegem